Month: Czerwiec 2015

Scrum Days 2015 Plakaty: Wizja

BRASSWILLOW Scrum Days 2015 Wizja

Kon­fe­ren­cja Scrum Days 2015 słu­ży­ła nie tyl­ko spo­tka­niu się w facho­wym towa­rzy­stwie i dobrej zaba­wie. Chcie­li­śmy też wyja­śnić wie­le nie­po­ro­zu­mień doty­czą­cych Scru­ma i zapre­zen­to­wać uży­tecz­ne prak­ty­ki ze świa­ta Agi­le, któ­re roz­sze­rza­ją ten fra­me­work i dzię­ki któ­rym sta­je się on w peł­ni uży­tecz­ny.

Przy­go­to­wa­li­śmy w tym celu serię pla­ka­tów edu­ka­cyj­nych. Dziś pre­zen­tu­je­my pierw­szy z nich.

Pro­duct Owner ma wizję, kasę i bac­klog. O ile dwa ostat­nie potra­fi­my sobie wyobra­zić, o tyle wizja jest czę­sto zanie­dby­wa­nym ele­men­tem Scru­ma. Pro­duct Canvas to tech­ni­ka uła­twia­ją­ca two­rze­nie wizji pro­duk­tu i komu­ni­ko­wa­nie jej. Korzy­sta­li­ście już z niej? Może zna­cie inne spo­so­by? Zapra­sza­my do dys­ku­sji.

Scrum 20 lat później: Gunther Verheyen na Scrum Days 2015

logo-scrum-social2015

28–29 maja  w War­sza­wie odby­ła się kon­fe­ren­cja Scrum Days 2015, któ­rą mie­li­śmy przy­jem­ność współ­or­ga­ni­zo­wać. Nie był to kolej­ny sztyw­ny event.

Naszą misją było wzmoc­nie­nie obec­no­ści Scru­ma w Pol­sce i zapre­zen­to­wa­nie go w jego źró­dło­wym kształ­cie. Posta­no­wi­li­śmy poka­zać Scru­ma w jego bez­kom­pro­mi­so­wej for­mie zanie­po­ko­je­ni poja­wia­ją­cy­mi się wokół pro­duk­ta­mi agile’opodobnymi, któ­re jak­kol­wiek zapo­ży­cza­ją pew­ne ele­men­ty, ale nie prze­szka­dza im to być sta­rym dobrym water­fal­lem. Wal­czy­my o war­to­ści Scru­ma. Wal­czy­my o samo­or­ga­ni­za­cję, podej­ście empi­rycz­ne, trans­pa­ren­cję, otwar­tość, sza­cu­nek, odwa­gę, sku­pie­nie na celu i zaan­ga­żo­wa­nie.

Dla­te­go zapro­si­li­śmy wie­lo­let­nich prak­ty­ków Scru­ma, któ­rzy mogli opo­wie­dzieć tak o wyzwa­niach jak i war­to­ści jaką jest w sta­nie dostar­czyć Scrum. Gość­mi spe­cjal­ny­mi kon­fe­ren­cji byli Gun­ther Ver­hey­en, Dave Snow­den i Nick Obo­len­sky. Wśród pre­le­gen­tów bli­sko 30 eks­per­tów. Z szóst­ką z nich prze­pro­wa­dzi­li­śmy wywia­dy roz­wi­ja­ją­ce tema­ty podej­mo­wa­ne w wystą­pie­niach.

Pre­zen­tu­je­my pierw­szy wywiad — roz­mo­wę Paw­ła Feliń­skie­go z Gun­the­rem Ver­hey­enem, współ­twór­cą pro­gra­mów szko­le­nio­wych Scrum.org.

Dlaczego blog?

Dlaczego blog?

Nie jeste­śmy tra­dy­cyj­ną fir­mą. Jeste­śmy roz­pro­sze­ni geo­gra­ficz­nie. Współ­pra­cu­je­my z naszą kon­ku­ren­cją. Wspie­ra­my cie­ka­we ini­cja­ty­wy. Dzia­ła­my w Scru­mie. Nauczy­li­śmy się sza­cun­ku i poko­ry wobec jego war­to­ści. Jed­ną z nich jest otwar­tość – każ­dy jest człon­kiem szcze­rej dys­ku­sji. Chce­my badać rze­czy­wi­stość i postrze­ga­my innych jako praw­dzi­wych ludzi, a nie zaso­by, robo­ty czy try­bi­ki więk­szej machi­ny, któ­re łatwo zastą­pić. Mamy odwa­gę, by dzie­lić się wszyst­ki­mi infor­ma­cja­mi, któ­re mogą pomóc: zespo­ło­wi, orga­ni­za­cji i resz­cie świa­ta.

Dzia­ła­my po to by zmie­niać świat – spo­sób funk­cjo­no­wa­nia biz­ne­su, model komu­ni­ka­cji w dużych orga­ni­za­cjach, jakość szko­leń w IT. Na lep­sze. Sku­pia­my się na naj­prost­szych rze­czach, któ­re mogą zadzia­łać. Dla­te­go szko­li­my, wdra­ża­my, zaj­mu­je­my się coachin­giem. Jeste­śmy pro­fe­sjo­na­li­sta­mi – cią­gle zdo­by­wa­my nowe doświad­cze­nia i chce­my się nimi dzie­lić. To nasza odpo­wie­dzial­ność. Ale i wyraz sza­cun­ku dla Was i sie­bie nawza­jem.

Dzia­ła­my na zasa­dzie zaufa­nia – przez lata współ­pra­cy z klien­ta­mi, bycia aku­sze­ra­mi ich potrzeb, pro­ce­sów i pro­duk­tów nauczy­li­śmy się, że jest ono naj­waż­niej­sze. Dla­te­go chce­my roz­ma­wiać.
Ten blog to dla nas kolej­ne miej­sce spo­tkań i wymia­ny doświad­czeń. Chce­my wie­dzieć, co myśli­cie i chce­my mówić o waż­nych pro­ble­mach, roz­ma­wiać i poznać się lepiej. I na koniec — ten blog jest dla Cie­bie i Two­je­go biz­ne­su. Będzie­my szczę­śli­wi, jeśli z nami poroz­ma­wiasz.

© 2018 Brass Willow Blog

Theme by Anders NorenUp ↑