Month: Lipiec 2015 (page 1 of 3)

Efekt Lucyfera: Peter Götz na Scrum Days 2015

Czym jest efekt Lucy­fe­ra? Jak unik­nąć budo­wa­nia złych zespo­łów z dobrych ludzi? Jak dopa­so­wać sys­tem do celów, któ­re chce­my osią­gnąć? Jak nauczyć kadrę kie­row­ni­czą, że coraz bar­dziej zło­żo­ne pro­ble­my wyma­ga­ją nowych, swo­bod­niej­szych stra­te­gii? O tym wszyst­kim opo­wia­da Peter Götz w roz­mo­wie z Beatą Nowa­kow­ską. Zdra­dza też, dla­cze­go war­to prze­ana­li­zo­wać suk­ces Spo­ti­fy i co powin­ni­śmy szyb­ko prze­czy­tać, jeśli szu­ka­my twar­dych danych prze­ma­wia­ją­cych za Scru­mem.

28–29 maja  w War­sza­wie odby­ła się kon­fe­ren­cja Scrum Days 2015, któ­rą mie­li­śmy przy­jem­ność współ­or­ga­ni­zo­wać. Nie był to kolej­ny sztyw­ny event.

Naszą misją było wzmoc­nie­nie obec­no­ści Scru­ma w Pol­sce i zapre­zen­to­wa­nie go w jego źró­dło­wym kształ­cie. Posta­no­wi­li­śmy poka­zać Scru­ma w jego bez­kom­pro­mi­so­wej for­mie zanie­po­ko­je­ni poja­wia­ją­cy­mi się wokół pro­duk­ta­mi agile’opodobnymi, któ­re jak­kol­wiek zapo­ży­cza­ją pew­ne ele­men­ty, ale nie prze­szka­dza im to być sta­rym dobrym water­fal­lem. Wal­czy­my o war­to­ści Scru­ma. Wal­czy­my o samo­or­ga­ni­za­cję, podej­ście empi­rycz­ne, trans­pa­ren­cję, otwar­tość, sza­cu­nek, odwa­gę, sku­pie­nie na celu i zaan­ga­żo­wa­nie.

Dla­te­go zapro­si­li­śmy wie­lo­let­nich prak­ty­ków Scru­ma, któ­rzy mogli opo­wie­dzieć tak o wyzwa­niach jak i war­to­ści jaką jest w sta­nie dostar­czyć Scrum. Gość­mi spe­cjal­ny­mi kon­fe­ren­cji byli Gun­ther Ver­hey­en, Dave Snow­den i Nick Obo­len­sky. Wśród pre­le­gen­tów bli­sko 30 eks­per­tów. Z szóst­ką z nich prze­pro­wa­dzi­li­śmy wywia­dy roz­wi­ja­ją­ce tema­ty podej­mo­wa­ne w wystą­pie­niach.

Scrum Days 2015 Plakaty: Scrum Master

Brass Willow Scrum Days 2015 Plakaty: Scrum Master

Kon­fe­ren­cja Scrum Days 2015 słu­żyła nie tyl­ko spo­tka­niu się w facho­wym towa­rzy­stwie i dobrej zaba­wie. Chcie­li­śmy też wyja­śnić wie­le nie­po­ro­zu­mień doty­czą­cych Scru­ma i zapre­zen­to­wać uży­teczne prak­tyki ze świa­ta Agi­le, któ­re roz­sze­rzają ten fra­me­work i dzię­ki któ­rym sta­je się on w peł­ni uży­tecz­ny.

Przy­go­to­wa­li­śmy w tym celu serię pla­ka­tów edu­ka­cyj­nych.

Jak zablo­ko­wać Scru­ma w orga­ni­za­cji? Wystar­czy zwol­nić Scrum Maste­rów. I pocze­kać aż wszyst­ko roz­sy­pie się jak domek z kart. Scrum Master to chy­ba naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­na rola w Scru­mie. Gorzej ze zro­zu­mie­niem, czym się wła­ści­wie zaj­mu­je. Myli się go upar­cie z sekre­tar­ką, rzecz­ni­kiem, gospo­da­rzem kla­sy, przed­szko­lan­ką, lide­rem tech­nicz­nym, team mana­ge­rem i oczy­wi­ście — pro­ject mana­ge­rem. Tym­cza­sem Scrum Master chciał­by się zająć facy­li­ta­cją, pie­lę­gna­cją pro­ce­su, wpie­ra­niem Pro­duct Owne­ra, budo­wa­niem Zespo­łu, usu­wa­niem prze­szkód z jego dro­gi i ucze­niem całej orga­ni­za­cji, jak dzia­ła Scrum.

Uczcie się empatii! — Anna Zarudzka na Scrum Days 2015

Co pora­dzić komuś kto umie­ra na zapa­le­nie płuc, ale koniecz­nie chce lekar­stwo na cho­re kola­no? Jak roz­ma­wiać z klien­ta­mi by wydo­być z nich ich real­ne potrze­by? Jak okre­ślić baro­metr suk­ce­su i uni­kać poraż­ki? Dla­cze­go przed­się­bior­ca musi być tak lwem jak i czło­wie­kiem poko­ry? Anna Zarudz­ka w roz­mo­wie z Paw­łem Feliń­skim tłu­ma­czy mię­dzy inny­mi jak zro­zu­mieć cze­go potrze­bu­je a cze­go chce klient?  Zdra­dza też cze­go muszą nauczyć się wszy­scy mło­dzi przed­się­bior­cy.

28–29 maja  w War­sza­wie odby­ła się kon­fe­ren­cja Scrum Days 2015, któ­rą mie­li­śmy przy­jem­ność współ­or­ga­ni­zo­wać. Nie był to kolej­ny sztyw­ny event.

Naszą misją było wzmoc­nie­nie obec­no­ści Scru­ma w Pol­sce i zapre­zen­to­wa­nie go w jego źró­dło­wym kształ­cie. Posta­no­wi­li­śmy poka­zać Scru­ma w jego bez­kom­pro­mi­so­wej for­mie zanie­po­ko­je­ni poja­wia­ją­cy­mi się wokół pro­duk­ta­mi agile’opodobnymi, któ­re jak­kol­wiek zapo­ży­cza­ją pew­ne ele­men­ty, ale nie prze­szka­dza im to być sta­rym dobrym water­fal­lem. Wal­czy­my o war­to­ści Scru­ma. Wal­czy­my o samo­or­ga­ni­za­cję, podej­ście empi­rycz­ne, trans­pa­ren­cję, otwar­tość, sza­cu­nek, odwa­gę, sku­pie­nie na celu i zaan­ga­żo­wa­nie.

Dla­te­go zapro­si­li­śmy wie­lo­let­nich prak­ty­ków Scru­ma, któ­rzy mogli opo­wie­dzieć tak o wyzwa­niach jak i war­to­ści jaką jest w sta­nie dostar­czyć Scrum. Gość­mi spe­cjal­ny­mi kon­fe­ren­cji byli Gun­ther Ver­hey­en, Dave Snow­den i Nick Obo­len­sky. Wśród pre­le­gen­tów bli­sko 30 eks­per­tów. Z szóst­ką z nich prze­pro­wa­dzi­li­śmy wywia­dy roz­wi­ja­ją­ce tema­ty podej­mo­wa­ne w wystą­pie­niach.

Scrum Days 2015 Plakaty: Budowanie zespołu

BRASSWILLOW Scrum Days 2015 Budowanie zespolu

Kon­fe­ren­cja Scrum Days 2015 słu­żyła nie tyl­ko spo­tka­niu się w facho­wym towa­rzy­stwie i dobrej zaba­wie. Chcie­li­śmy też wyja­śnić wie­le nie­po­ro­zu­mień doty­czą­cych Scru­ma i zapre­zen­to­wać uży­teczne prak­tyki ze świa­ta Agi­le, któ­re roz­sze­rzają ten fra­me­work i dzię­ki któ­rym sta­je się on w peł­ni uży­tecz­ny.

Przy­go­to­wa­li­śmy w tym celu serię pla­ka­tów edu­ka­cyj­nych.

Jed­nym z kamie­ni węgiel­nych Scru­ma jest samo­or­ga­ni­zu­ją­cy się zespół: twór­czy, zaan­ga­żo­wa­ny i umie­ją­cy podej­mo­wać decy­zje doty­czą­ce celów, któ­re sobie posta­wił. Waż­ne, aby pamię­tać, że zwin­ne zespo­ły są jak poje­dyn­czy ludzie — zaj­mie tro­chę cza­su zanim się ufor­mu­ją. Trze­ba dać im czas na wzrost. I że w grę wcho­dzi czyn­nik ludz­ki, więc nie wszyst­ko musi (i nie powin­no) pójść od razu jak po maśle.

Older posts

© 2018 Brass Willow Blog

Theme by Anders NorenUp ↑