Month: Kwiecień 2016

Co to jest Scrum i inne podstawowe pojęcia — Scrum Guide Wytłumaczony — część 1

pablo (1)

Scrum (rzecz.): ramy postę­po­wa­nia (ang. fra­me­work), dzię­ki któ­rym ludzie mogą z powo­dze­niem roz­wią­zy­wać zło­żo­ne pro­ble­my adap­ta­cyj­ne, by w spo­sób pro­duk­tyw­ny i kre­atyw­ny wytwa­rzać pro­duk­ty o naj­wyż­szej moż­li­wej war­to­ści. 

Wartość

Scrum to sposób wytwarzania produktów, o możliwie największej wartości.

Zacznij­my od naj­waż­niej­sze­go.

Scrum to spo­sób wytwa­rza­nia pro­duk­tów, o moż­li­wie naj­więk­szej war­to­ści.

Weź­my mój ulu­bio­ny przy­kład: rower.

Po co ludzie kupu­ją rowe­ry? Dla oszczęd­no­ści. Albo dla lan­su. Albo dla zdro­wia. Jest pew­nie jesz­cze kil­ka powo­dów. I to jest wła­śnie war­tość – speł­nie­nie potrze­by użyt­kow­ni­ka koń­co­we­go. Ktoś może teraz zapy­tać – a cze­mu nie spon­so­ra? Jeśli rodzic kupi dziec­ku rower, to rodzic ma świę­ty spo­kój, a nie dziec­ko. Jasne – odpo­wiem – ale jeśli dziec­ku rower się nie spodo­ba, bo na przy­kład nie będzie miał „lan­su” i będzie „żal.pl”, to rodzic nie będzie miał spo­ko­ju. Więc nawet spon­sor musi się zatrosz­czyć o speł­nie­nie potrzeb użyt­kow­ni­ka koń­co­we­go.

Przyj­rzyj­my się też cenie. Ktoś może powie­dzieć, że cena jest kolej­nym skład­ni­kiem war­to­ści. Otóż – jest dru­gą stro­ną tej samej mone­ty. Cena to to, co pła­ci­my, a war­tość to to, co za nią otrzy­mu­je­my. Czy nato­miast jest to dobra war­tość za tę cenę, to już inna baj­ka. Con­ti­nue reading

Men­tor­ka o nie­zwy­kłej cha­ry­zmie. Jeden z naj­bar­dziej doświad­czo­nych eks­per­tów Scru­ma i pierw­szy tre­ner Sca­led Pro­fes­sio­nal Scrum w Pol­sce.

Scrum Days 2016

ScrumDays2016_05_Brass (2)

Scrum Days 2016 już za nie­ca­łe 3 tygo­dnie!

Dla­cze­go nie powin­no tam Was zabrak­nąć?

Pierw­sza edy­cja udo­wod­ni­ła, że trze­ba tu być. Ponad 250 uczest­ni­ków, tysią­ce inspi­ra­cji i wie­le nowych kon­tak­tów – to wszyst­ko dzia­ło się pod­czas zeszło­rocz­nej edy­cji. Kolej­na to dwa razy więk­sze wyzwa­nie, dla­te­go przy­go­to­wu­je­my wie­le nie­spo­dzia­nek. W tym Vir­tu­al­ne Puz­zle! Wła­snie zna­leź­li­ście jeden z 12 ukry­tych ele­men­tów — inne znaj­dzie­cie na stro­nach innych orga­ni­za­to­rów kon­fe­ren­cji, naszych part­ne­rów i śro­do­wisk Agi­le. 

Jeśli znaj­dzie­cie je wszyst­kie i zło­ży­cie obra­zek — wyślij­cie je czym prę­dzej na adres  conference@scrumdays.pl!

Powo­dze­nia!

Kon­fe­ren­cja odbę­dzie się  12–13 maja 2016 w War­sza­wie.

Scrum Days nie jest kolej­ną, stan­dar­do­wą kon­fe­ren­cją o Agile’u. Naszą misją jest stwo­rze­nie miej­sca, któ­re połą­czy ludzi, w trak­cie któ­re­go będzie moż­na nawią­zać rela­cje biz­ne­so­we i przy oka­zji dobrze się bawić. To 2 dni potęż­nej daw­ki wie­dzy o Scru­mie, wymia­na doświad­czeń i nie­za­po­mnia­ne prze­ży­cie.

Pro­gram Scrum Days 2016 będzie opar­ty na 4 ścież­kach tema­tycz­nych: Pro­cess, Pro­duct, Expe­rien­ce i spe­cjal­nej dla mene­dże­rów szcze­bla C-level – Exe­cu­ti­ve. Oprócz 18-minu­to­wych pre­lek­cji w sty­lu TED-owym i rów­no­le­głych 3-godzin­nych warsz­ta­tów pozwa­la­ją­cych na zgłę­bie­nie wie­dzy w mniej­szych gru­pach, nie zabrak­nie Open Space’ów i wie­lu moż­li­wo­ści na zin­dy­wi­du­ali­zo­wa­nie pro­gra­mu.

Gość­mi spe­cjal­ny­mi są: Lin­da RisingGun­ther Ver­hey­en. Data dru­gie­go dnia kon­fe­ren­cji, czy­li pią­tek 13-ste­go to nie przy­pa­dek – wła­śnie tego dnia roz­wie­je­my zabo­bo­ny scru­mo­we.

Scrum Days to tak­że nie­po­wta­rzal­na oka­zja do nawią­zy­wa­nia kon­tak­tów. Zde­cy­do­wa­nie jest to kon­fe­ren­cja z naj­wyż­szą daw­ką networ­kin­gu dostęp­na w Pol­sce.

Wię­cej infor­ma­cji na stro­nie www.scrumdays.pl

Scrum Guide Wytłumaczony

scrum1

Jak twier­dzi For­re­ster w  rapor­cie z 2015 roku, aż 90% firm przy­zna­je się do uży­wa­nia Scru­ma.

Co jest powo­dem tak wyso­kiej licz­by? Na pew­no jest to wypad­ko­wa kil­ku czyn­ni­ków. Jed­nym z nich jest poczu­cie, że „wystar­czą nam stan­du­py i już robi­my Scru­ma”. W tym krót­kim zda­niu kry­ją się dwa błę­dy mery­to­rycz­ne i jeden logicz­ny. Nie­źle jak na 7 słów!

Ale też taką sytu­ację zasta­łam już w kil­ku­dzie­się­ciu fir­mach, któ­re nie rozu­mie­ją cze­mu ich Scrum nie dzia­ła.

Jesz­cze bar­dziej prze­ra­ża­ją­ce jest to, że wśród dzie­sią­tek lub nawet setek Scrum Maste­rów, któ­rych spo­ty­kam na swo­jej dro­dze, tyl­ko garst­ka prze­czy­ta­ła Scrum Guide’a od deski do deski. Zama­ni­fe­sto­wa­ło się to tym dobit­niej kie­dy wypu­ści­li­śmy wer­sję ilu­stro­wa­ną — ludzie w koń­cu mówią gło­śno, że wresz­cie uda­ło im się prze­czy­tać całość…

W związ­ku z tym zde­cy­do­wa­łam się na wyja­śnie­nie Scrum Guide’a – aka­pit po aka­pi­cie; co tak napraw­dę za nim stoi i na któ­re ele­men­ty nale­ży zwró­cić szcze­gól­ną uwa­gę.

Już w czwar­tek roz­pocz­nie­my publi­ka­cję serii “Scrum Guide Wytłu­ma­czo­ny”.

Men­tor­ka o nie­zwy­kłej cha­ry­zmie. Jeden z naj­bar­dziej doświad­czo­nych eks­per­tów Scru­ma i pierw­szy tre­ner Sca­led Pro­fes­sio­nal Scrum w Pol­sce.

© 2018 Brass Willow Blog

Theme by Anders NorenUp ↑