Month: Sierpień 2016 (page 1 of 2)

Scrum Guide Wytłumaczony — Część 5

preco

Przejrzystość

Słownik i dostęp do informacji

Wszyst­kie istot­ne aspek­ty pro­ce­su muszą być widocz­ne dla osób odpo­wie­dzial­nych za osią­ga­ne rezul­ta­ty. Regu­ła przej­rzy­sto­ści wyma­ga, by te aspek­ty były opi­sa­ne dla osób zaan­ga­żo­wa­nych jasny­mi stan­dar­da­mi, tak by wszy­scy obser­wa­to­rzy tak samo rozu­mie­li to, co obser­wu­ją.

Przy­kła­do­wo:

  • uczest­ni­cy dane­go pro­ce­su muszą posłu­gi­wać się wspól­nym nazew­nic­twem ele­men­tów tego pro­ce­su,
  • oso­by wyko­nu­ją­ce pra­cę i oso­by akcep­tu­ją­ce wyni­ki tej pra­cy muszą posłu­gi­wać się wspól­ną defi­ni­cją „Ukoń­czo­nej” pra­cy.

Tym razem weź­my na warsz­tat przej­rzy­stość, czy­li to, co stoi u pod­staw wsze­la­kiej komu­ni­ka­cji, arte­fak­tów czy zda­rzeń w Scru­mie. Mówi się o niej zde­cy­do­wa­nie za mało.  Czym w takim razie jest przej­rzy­stość? Otóż przej­rzy­stość ma dwa głów­ne aspek­ty: słow­nik i dostęp do infor­ma­cji.

Con­ti­nue reading

Men­tor­ka o nie­zwy­kłej cha­ry­zmie. Jeden z naj­bar­dziej doświad­czo­nych eks­per­tów Scru­ma i pierw­szy tre­ner Sca­led Pro­fes­sio­nal Scrum w Pol­sce.

Jak stracić przyjaciół i zrazić do siebie ludzi

strawdogsnono

Fatalne szkolenia i kiepscy trenerzy nadal się zdarzają

Byłem na szko­le­niu. I to nie byle jakim! Bo w samych Sta­nach Zjed­no­czo­nych Ame­ry­ki Pół­noc­nej. Tym razem nie jako tre­ner, lecz uczest­nik. To co prze­ży­łem i cze­go doświad­czy­łem pod­czas tego warsz­ta­tu zde­wa­sto­wa­ło mnie cał­ko­wi­cie. W myśl zło­tej zasa­dy wszyst­ko da się zro­bić źle, spa­pra­no abso­lut­nie wszyst­ko, co tyl­ko moż­na było spa­prać. W dwu­dzie­stym pierw­szym wie­ku. Kil­ka prze­cznic od Harvar­du…

Con­ti­nue reading

Snaj­per o cię­tym języ­ku i dosko­na­łych umie­jęt­no­ściach ana­li­tycz­nych. Wete­ran trans­for­ma­cji w kie­run­ku Lean i Agi­le.

Scrum Guide Wytłumaczony — Część 4

tesla

Empiryzm

Jak sie nie psewrócis to sie nie naucys.”

Scrum został osa­dzo­ny w teo­rii empi­rycz­nej kon­tro­li pro­ce­su, lub — kró­cej — w teo­rii empi­ry­zmu. Empi­ryzm repre­zen­tu­je pogląd, iż wie­dza wyni­ka z doświad­cze­nia i podej­mo­wa­nia decy­zji w opar­ciu o to, co pozna­ne. Scrum wyko­rzy­stu­je podej­ście ite­ra­cyj­ne i przy­ro­sto­we w celu zwięk­sze­nia prze­wi­dy­wal­no­ści i lep­szej kon­tro­li ryzy­ka.

Czy­li jak to mawia­ją góra­le:

Jak sie nie prze­wró­cis to sie nie naucys.

Two­rze­nie softu jest trud­ne. Na tyle trud­ne, że pod wzglę­dem zło­żo­no­ści może się z nim rów­nać inży­nie­ria gene­tycz­na. Podob­nie jak w medy­cy­nie, przy two­rze­niu softu mamy do czy­nie­nia z ogrom­ną licz­bą zmien­nych, a jeśli orga­nizm (sys­tem) jest wystar­cza­ją­co duży, nie da się go poznać w cało­ści. Con­ti­nue reading

Men­tor­ka o nie­zwy­kłej cha­ry­zmie. Jeden z naj­bar­dziej doświad­czo­nych eks­per­tów Scru­ma i pierw­szy tre­ner Sca­led Pro­fes­sio­nal Scrum w Pol­sce.

6 trudnych kawałków — jak być lepszym Scrum Masterem?

Peł­nie­nie roli Scrum Maste­ra jest jak jaz­da kolej­ką gór­ską — z pew­no­ścią jest to doświad­cze­nie eks­tre­mal­ne.

Mówi się też, że ze Scrum Maste­rem, jak ze szwaj­car­skim scy­zo­ry­kiem nigdzie nie zgi­niesz, w dżun­gli, na pusty­ni, w obcym mie­ście.

Rok bycia Scrum Maste­rem wie­le mnie nauczył. Zmie­ni­łam się też jako oso­ba. Chciał­bym podzie­lić się naj­waż­niej­szy­mi lek­cja­mi, jakie przy­nio­sło mi to doświad­cze­nie.

multitask

1. Nie bądź wielozadaniowy, czyli nie wszystko na raz

Scrum Master jest odpo­wie­dzial­ny za wspar­cie 3 głów­nych obsza­rów — Pro­duct Owne­ra, orga­ni­za­cję i zespół. Cza­sa­mi robo­ty i zadań jest tyle, że nie wia­do­mo w co wło­żyć naj­pierw ręce. Sta­rym, spraw­dzo­nym spo­so­bem na kata­stro­fę instant jest zabra­nie się za wszyst­ko na raz. Bac­klog spraw puch­nie, Scrum Master bie­ga od biur­ka do biur­ka, a efek­tów jak nie było, tak nie ma.

Po pew­nym cza­sie kom­plet­nie zdro­wy balans pomię­dzy życiem a pra­cą a przy­no­sze­nie pra­cy do domu wyda­wa­ło się natu­ral­ne.

Żeby zacho­wać siły i nie wypa­lić się za szyb­ko, wpro­wadź w życie, to o czym pew­nie mówisz swo­im zespo­łom — sku­pie­nie. Skończ bie­gać z “pusty­mi tacz­ka­mi” i zasta­nów się nad wszyst­ki­mi ini­cja­ty­wa­mi, któ­re roz­po­czą­łeś. W moim przy­pad­ku bar­dzo pomoc­na była kan­ba­no­wa tabli­ca na Trel­lo, limit na pra­cę w toku i dru­gi Scrum Master;)

Con­ti­nue reading

Scrum Expert

Uro­dzo­ny Scrum Master, z ogrom­ną bazą narzę­dzi i wie­dzy. Mode­lo­wy servant leader, prze­te­sto­wa­ny w naj­trud­niej­szych warun­kach.

Older posts

© 2018 Brass Willow Blog

Theme by Anders NorenUp ↑