Month: Wrzesień 2016

Pokaż kotku, co masz w środku…

giphy-4

Człowiek jest istotą nieodkrytą.

Nie jeste­śmy w sta­nie poznać sie­bie samych bez pomo­cy innych. Infor­ma­cja zwrot­na jest tu tak samo waż­na jak akt intro­spek­cji.

Dzi­siaj chcia­ła­bym Wam zapre­zen­to­wać narzę­dzie, któ­re świet­nie pomo­że wam w lep­szym samo­po­zna­niu się. Narzę­dzie jest zna­ne jako Okno Johari i poja­wi­ło się  po raz pierw­szy w 1955 roku. Jego twór­cy, Joseph Luft i Har­ry Ingham, opra­co­wa­li to narzę­dzie w cza­sie badań nad dyna­mi­ką grup, któ­re pro­wa­dzi­li na Uni­wer­sy­te­cie Kali­for­nij­skim w Los Ange­les.

Mimo, że minę­ło już tro­chę cza­su od publi­ka­cji Okno Joha­ri nie cie­szy się popu­lar­no­ścią, na któ­ra zasłu­gu­je. Sama tra­fi­łam na nie sto­sun­ko­wo nie­daw­no.

Szko­da, bo przy­no­si napraw­dę nie­sa­mo­wi­te rezul­ta­ty! Sku­tecz­nie poma­ga osią­gnąć więk­szą świa­do­mo­ści same­go sie­bie. Moż­na go użyć i  do pra­cy gru­po­wej, jak i indy­wi­du­al­nej.

Zresz­tą zobacz­cie sami — Okno Joha­ri urze­ka pro­sto­tą.

Con­ti­nue reading

Scrum Expert

Uro­dzo­ny Scrum Master, z ogrom­ną bazą narzę­dzi i wie­dzy. Mode­lo­wy servant leader, prze­te­sto­wa­ny w naj­trud­niej­szych warun­kach.

Czy Twój zespół na pewno jest interdyscyplinarny? — Część 3

teamworkahol

Kilka modeli pracy zespołowej

Omó­wi­li­śmy kil­ka moż­li­wych rodza­jów pra­cy zespo­ło­wej:

Grupa przypadkowych osób

Zle­pek ludzi, nie posia­da­ją­cych wspól­ne­go celu, naj­czę­ściej sie­dzą­cych w jed­nym pomiesz­cze­niu, cza­sem nawet zmu­sza­nych do wspól­nej komu­ni­ka­cji (o zgro­zo!), któ­ra ogra­ni­cza się do spo­wie­dzi z ostat­nio wyko­na­nych czyn­no­ści.

Kon­flik­ty w takim zespo­le są bar­dzo trud­ne do zaże­gna­nia, ponie­waż brak wspól­ne­go celu powo­du­je, że lepiej po pro­stu nie roz­wią­zy­wać kon­flik­tów.

Zespół

Gru­pa ludzi, dążą­cych do tego same­go celu w jed­nym cza­sie. Ist­nie­ją dwa moż­li­we rodza­je takich zespo­łów. Mono-kom­pe­ten­cyj­ne i poli-kom­pe­ten­cyj­ne. Te dru­gie uzy­sku­ją prze­wa­gę dzię­ki więk­szej suma­rycz­nej wie­dzy — ale nie tyl­ko. W tych pierw­szych łatwo o tzw. “wyścig szczu­rów”, ponie­waż każ­dy chciał­by być naj­lep­szy.

Z wie­lu kom­pe­ten­cji trud­no wybrać jed­ne­go lide­ra, któ­ry w każ­dej chwi­li pocią­gnie zespół ku wygra­nej, więc zespół musi pole­gać na róż­nych oso­bach w zależ­no­ści od sytu­acji.

Zespół multidyscyplinarny

Jest to zespół o wie­lu kom­pe­ten­cjach, któ­re są wyko­rzy­sty­wa­ne osob­no. W tym zespo­le cięż­ko o efekt syner­gii i dzie­le­nie się wie­dzą. W takim zespo­le odpo­wie­dzial­ność nie będzie nigdy na naj­wyż­szym moż­li­wym pozio­me, będzie zawsze ogra­ni­czo­na, ludzie w tym zespo­le będą się trak­to­wać jako jed­nost­ki, a nie jako jed­no pra­cu­ją­ce cia­ło. Con­ti­nue reading

Scrum Expert

Lider trans­for­ma­cji, spe­cja­li­zu­ją­cy się w orga­ni­za­cjach do 100 osób. Natu­ral­nie zwin­ny, w sytu­acjach wyma­ga­ją­cych natych­mia­sto­wej decy­zji jest nie­za­stą­pio­ny!

Czy Twój zespół na pewno jest interdyscyplinarny? — Część 2

drum-explosion-02

W poprzed­nim poście sta­ra­łem się poka­zać, że zespół to coś wię­cej niż gru­pa przy­pad­ko­wych osób ska­za­na na współ­dzie­le­nie jed­nej prze­strze­ni.

Jeśli zespół jest gru­pą ludzi, któ­rzy dążą w danym cza­sie do jed­ne­go i tego same­go celu, to podob­nie jak w muzy­ce szan­se suk­ce­su pod­no­si inter­fe­ren­cja kom­pe­ten­cji. Bądź­my szcze­rzy, poza niszo­wy­mi festi­wa­la­mi muzy­ki awan­gar­do­wej, zespól zło­żo­ny z 10 per­ku­si­stów rzad­ko osią­ga zna­czą­ce suk­ce­sy.

Zespół multidyscyplinarny i zespół interdyscyplinarny

Dru­gi bar­dzo waż­ny aspekt, któ­ry rów­nież moż­na odnieść do pra­cy zespo­łu muzycz­ne­go to kom­pe­ten­cje. Wyobraź­my sobie zespół 5 per­ku­si­stów, któ­rzy mają napi­sać i ode­grać utwór, któ­ry się­gnie Top10 list muzycz­nych, przy­naj­mniej w 10 kra­jach. Nie może­my zało­żyć, że jest to nie­moż­li­we (cze­kam na ten moment!). Jeśli jed­nak porów­na­my ich do Abby, to łatwo wska­zać kto ma więk­sze szan­se?

Chy­ba nie­trud­no sobie odpo­wie­dzieć na pyta­nie, dla­cze­go tak to jest. Jak myślisz, czy moż­na to odnieść do pra­cy zespo­łów dewe­lo­per­skich w bran­ży IT? Albo np. zespo­łu leka­rzy? Tę ana­lo­gię może­my wyko­rzy­stać dalej.

Wyda­je się, że zespół zło­żo­ny z róż­nych kom­pe­ten­cji, będzie miał zawsze więk­sze szan­se wygra­nej (czy­li, de fac­to, dostar­czy więk­szą war­tość na rynek). Czy to wystar­czy by osią­gnąć suk­ces? Czy taki zespół może­my nazwać zespo­łem inter­dy­scy­pli­nar­nym? Wie­le osób sądzi, że tak.

Nie­ste­ty myl­nie. Dla­cze­go?

Zespół inter­dy­scy­pli­nar­ny, to zespół, któ­ry wspól­nie wyko­rzy­stu­je swo­je kom­pe­ten­cje i dzie­li się nimi z pozo­sta­ły­mi. Co wię­cej, wie­dza i umie­jęt­no­ści zaczy­na­ją ze sobą w pewien spo­sób inter­fe­ro­wać (jak fale aku­stycz­ne).

Wyobraź­my sobie, że do leka­rza przy­cho­dzi pacjent. Nie wie co mu jest, zna tyl­ko jakieś obja­wy (na pew­no nie wszyst­kie). Pacjent ten po wizy­cie u leka­rza pierw­sze­go kon­tak­tu odwie­dzi kil­ku róż­nych spe­cja­li­stów (wybit­nych w swo­jej dzie­dzi­nie), któ­rzy nie posia­da­ją żad­nych innych spe­cja­li­za­cji. Dodat­ko­wo pacjent ten będzie prze­cho­dził od jed­ne­go leka­rza do dru­gie­go i dia­gno­za będzie two­rzo­na oddziel­nie w każ­dym przy­pad­ku.

Czy szan­sa na zna­le­zie­nie przy­czy­ny cho­ro­by oraz wyzdro­wie­nia pacjen­ta zwięk­szy­ła­by się, gdy­by leka­rze dia­gno­zu­ją­cy spo­tka­li się razem i prze­dys­ku­to­wa­li temat wspól­nie?

Con­ti­nue reading

Scrum Expert

Lider trans­for­ma­cji, spe­cja­li­zu­ją­cy się w orga­ni­za­cjach do 100 osób. Natu­ral­nie zwin­ny, w sytu­acjach wyma­ga­ją­cych natych­mia­sto­wej decy­zji jest nie­za­stą­pio­ny!

Czy Twój zespół na pewno jest interdyscyplinarny? — Część 1

group2

Czy gra gitara?

Temat pra­cy zespo­ło­wej jest chy­ba naj­bar­dziej intry­gu­ją­cym i spra­wia­ją­cym naj­wię­cej trud­no­ści. Rów­nież oso­bom na szcze­blach zarząd­czych.

Chciał­bym więc zde­fi­nio­wać rodza­je pra­cy zespo­ło­wej. Robię to głów­nie dla­te­go, że ostat­nio mam wra­że­nie, iż spo­ro ter­mi­nów jest mylo­nych. Defi­ni­cje te mogą rów­nież posłu­żyć Ci jako ele­ment inspek­cji tego, jak pra­cu­je Twój zespół, co z tego wyni­ka i z czym będziesz musiał się przez to zmie­rzyć. Być może pomo­gą Ci pod­jąć jakieś decy­zje.

Zespół to grupa ludzi, którzy dążą w danym czasie do jednego i tego samego celu.

Jeśli wypo­wiem sło­wo “zespół” bez żad­ne­go kon­tek­stu, to praw­do­po­dob­nie więk­szość zapy­ta­nych pomy­śli o zespo­le muzycz­nym. Patrząc na to, jak zor­ga­ni­zo­wa­ne potra­fią być zespo­ły, z któ­ry­mi się spo­ty­kam, sądzę, że dla osób two­rzą­cych ich śro­do­wi­sko pra­cy może to być bar­dzo dobry trop.

Zespół muzycz­ny w jed­nym cza­sie sku­pia się na jed­nym i tym samym celu — jest to zapro­jek­to­wa­nie oraz wspól­ne ode­gra­nie jakie­goś utwo­ru. Nie­sa­mo­wi­te zja­wi­sko, god­ne odcin­ka w Natio­nal Geo­gra­phic!

Zespół, nie jest zgra­ją ludzi posa­dzo­nych w jakimś pomiesz­cze­niu i opa­trzo­na jakąś nazwą.

Wszyst­ko poza tym może­my śmia­ło nazwać “gru­pą przy­pad­ko­wych osób”. Efek­ty, jakich moż­na się spo­dzie­wać po pra­cy gru­py pozba­wio­nej wspól­ne­go celu, nie będą odbie­ga­ły od tych, któ­re osią­gnę­li­by­śmy bio­rąc przy­pad­ko­wych ludzi i dając im rów­nie przy­pad­ko­we zada­nia do wyko­na­nia.

Con­ti­nue reading

Scrum Expert

Lider trans­for­ma­cji, spe­cja­li­zu­ją­cy się w orga­ni­za­cjach do 100 osób. Natu­ral­nie zwin­ny, w sytu­acjach wyma­ga­ją­cych natych­mia­sto­wej decy­zji jest nie­za­stą­pio­ny!

© 2018 Brass Willow Blog

Theme by Anders NorenUp ↑