Chcesz zmienić swoją firmę, tylko że…

Zmia­na nawy­ków jest trud­na, szcze­gól­nie cudzych.

Zmia­na prze­ko­nań jest trud­na, bo sie­dzą w nas co naj­mniej od pod­sta­wów­ki.

Zmia­na kul­tu­ry jest trud­na, bo to suma nawy­ków i prze­ko­nań.

Trud­ne, trud­ne, trud­ne…

Czy jest coś łatwe­go?

Otóż jest — zmia­na oto­cze­nia!

Super­mar­ke­ty już daw­no wpa­dły na to, jak zmie­nić zacho­wa­nie ludzi bez wpły­wa­nia na prze­ko­na­nia i nawy­ki. 

1

Continue reading

Agent do zadań spe­cjal­nych. Pierw­szy w Pol­sce Tre­ner Pro­fes­sio­nal Scrum Deve­lo­per oraz pierw­sza kobie­ta na świe­cie z taki­mi kom­pe­ten­cja­mi!