Dziel i rządź

Czę­sto wie­lu kie­row­ni­ków czy mana­ge­rów róż­ne­go pozio­mu, w róż­nych orga­ni­za­cjach, sta­je przed wiel­ką decy­zją do pod­ję­cia: “Jak podzie­lić ludzi na zespo­ły?”. Spra­wa two­rze­nia zespo­łów jest skom­pli­ko­wa­na. W grę wcho­dzi duża licz­ba czyn­ni­ków takich jak aktu­al­ne rela­cje, kom­pe­ten­cje mięk­kie czy poziom umie­jęt­no­ści. Wszyst­ko to, pomno­żo­ne przez licz­bę spe­cja­li­za­cji dzie­dzi­no­wych, pod­nie­sio­ne do potę­gi aktu­al­nej wewnętrz­nej opi­nii oso­by doko­nu­ją­cej podzia­łu na temat każ­de­go pod­wład­ne­go.

Na dany pro­blem nie moż­na zare­ago­wać ina­czej niż “Chal­len­ge accep­ted!” i wziąć się do robo­ty. Przy pierw­szych lep­szych zagwozd­kach pyta­jąc się “po cicha­czu” innych (naj­czę­ściej “tych lep­szych”) z kim to by nie było im łatwiej być w zespo­le.

Część tych ludzi robi to bar­dzo świa­do­mie, dba­jąc o zrów­no­wa­że­nie gru­py cha­rak­te­ra­mi i pozio­mem ener­gii w gru­pie. Część z nich zda­je sobie spra­wę z tego, że prę­dzej czy póź­niej powsta­ną w zespo­le kon­flik­ty, któ­re kon­struk­tyw­nie roz­wią­za­ne, pomo­gą im pójść dalej. Nie­ste­ty, część z nich będzie poja­wia­ją­ce się kon­flik­ty odbie­rać jako swo­je oso­bi­ste poraż­ki i być może posu­nie się do ostrych reak­cji typu odsu­nię­cie zespo­łu od źró­dła pro­ble­mu. Ja sam nie­daw­no sta­ną­łem przed nie­ma­łym (dla mnie) wyzwa­niem uło­że­nia 4 zespo­łów z 30-oso­bo­wej gru­py ludzi, któ­ra wcze­śniej pra­co­wa­ła w silo­sach kom­pe­ten­cyj­nych (celo­wo nie nazy­wam ich zespo­ła­mi, o czym możesz prze­czy­tać w moim poprzed­nim arty­ku­le). Piszę ten post, żeby podzie­lić się z Wami moimi bez­po­śred­ni­mi doświad­cze­nia­mi i wnio­ska­mi, tak aby­ście i Wy mogli przy takiej oka­zji tu zaj­rzeć i zoba­czyć jak to moż­na zro­bić oraz jak się do tego odpo­wied­nio przy­go­to­wać. Cie­ka­wost­ką jest też, że doko­na­li­śmy tego w Tooplo­ox z zespo­łem moc­no roz­pro­szo­nym (czy­li w prze­strze­ni i cza­sie — człon­ko­wie zespo­łów nie byli pogru­po­wa­ni na przy­kład w dwóch loka­li­za­cjach, tyl­ko solid­nie roz­pro­sze­ni po Pol­sce i USA)

Continue reading

Scrum Expert

Lider trans­for­ma­cji, spe­cja­li­zu­ją­cy się w orga­ni­za­cjach do 100 osób. Natu­ral­nie zwin­ny, w sytu­acjach wyma­ga­ją­cych natych­mia­sto­wej decy­zji jest nie­za­stą­pio­ny!