Month: Wrzesień 2017

Nie, nie masz problemu ze skalowaniem.

Nie, nie masz pro­ble­mu ze ska­lo­wa­niem.

No, bo prze­cież potrze­bu­je­my się ska­lo­wać!

Mamy pro­blem. Potrze­bu­je­my LeS­Sa!

Scrum nam nie wycho­dzi, użyj­my Nexu­sa.

SAFe roz­wią­że nam pro­ble­my ze ska­lo­wa­niem!

Gdy­bym dosta­wa­ła zło­tów­kę za każ­dym razem gdy coś takie­go sły­szę, mogła­bym zaspon­so­ro­wać nagro­dę głów­ną w Dużym Lot­ku.

Con­ti­nue reading

Men­tor­ka o nie­zwy­kłej cha­ry­zmie. Jeden z naj­bar­dziej doświad­czo­nych eks­per­tów Scru­ma i pierw­szy tre­ner Sca­led Pro­fes­sio­nal Scrum w Pol­sce.

Trzy twarze facylitacji

Wyobraź­cie sobie spo­tka­nie. Spo­tka­nie, na któ­rym ludzie są zaan­ga­żo­wa­ni, na bie­żą­co dzie­lą się ze sobą infor­ma­cją zwrot­ną, kon­struk­tyw­nie roz­wią­zu­ją kon­flik­ty, czy też róż­ni­ce zdań. Wyda­je się nie­moż­li­we, praw­da? Otóż jest to moż­li­we, ale wca­le nie jest łatwe. Z facy­li­ta­cją jest podob­nie jak ze Scru­mem i rów­nie dobrze moż­na powie­dzieć, że “Faci­li­ta­tion is easy to grasp, but hard to master”.

W tym poście przed­sta­wię Wam 3 try­by (zwa­ne rów­nież sty­la­mi) facy­li­ta­cji wg. Joh­na Hero­na. Celem facy­li­ta­to­ra i sytu­acją ide­al­ną jest odej­ście od prze­wo­dze­nia gru­pie i prze­ka­za­nie peł­nej odpo­wie­dzial­no­ści gru­pie za to co dzie­je się na spo­tka­niu. Jed­nak, aby zna­leźć się w tym miej­scu trze­ba z gru­pą przejść pew­ną dro­gę, a o tym poni­żej😊.

Con­ti­nue reading

Scrum Expert

Uro­dzo­ny Scrum Master, z ogrom­ną bazą narzę­dzi i wie­dzy. Mode­lo­wy servant leader, prze­te­sto­wa­ny w naj­trud­niej­szych warun­kach.

© 2018 Brass Willow Blog

Theme by Anders NorenUp ↑