Month: Październik 2017

Horrory Scruma

Cześć!

Hal­lo­we­en nad­cho­dzi! Nie­któ­rzy wyci­na­ją dynie, inni bie­ga­ją po skle­pach w poszu­ki­wa­niu ide­al­ne­go stro­ju zom­bie, a eki­pa Brass Wil­low zamie­nia się w reży­se­rów pokro­ju Stan­leya Kubric­ka i przed­sta­wia Wam Hor­ro­ry Scru­ma, czy­li jak tego całe­go Scru­ma NIE robić.

Con­ti­nue reading

Gildia Scruma — Jakie tematy wybraliście?

Jakiś czas temu pyta­li­śmy Was jakie tema­ty naj­bar­dziej Was inte­re­su­ją. Na naszą ankie­tę odpo­wie­dzia­ły 53 oso­by, któ­rym ser­decz­nie dzię­ku­je­my.

Jeste­ście cie­ka­wi o czym marzą kole­dzy i kole­żan­ki po fachu?

Con­ti­nue reading

Agent do zadań spe­cjal­nych. Pierw­szy w Pol­sce Tre­ner Pro­fes­sio­nal Scrum Deve­lo­per oraz pierw­sza kobie­ta na świe­cie z taki­mi kom­pe­ten­cja­mi!

© 2018 Brass Willow Blog

Theme by Anders NorenUp ↑