Jakiś czas temu pyta­li­śmy Was jakie tema­ty naj­bar­dziej Was inte­re­su­ją. Na naszą ankie­tę odpo­wie­dzia­ły 53 oso­by, któ­rym ser­decz­nie dzię­ku­je­my.

Jeste­ście cie­ka­wi o czym marzą kole­dzy i kole­żan­ki po fachu?

Oto wyni­ki ankie­ty:

 

Temat Licz­ba gło­sów
Zarzą­dza­nie w Scru­mie, czy­li wspar­cie samo­or­ga­ni­za­cji na pod­sta­wie Mana­ge­ment 3.0 19
Retro­spek­cja, któ­ra nie nudzi, a zmie­nia 16
Evi­den­ce Based Mana­ge­ment, czy­li mier­ni­ki któ­re pozwa­la­ją opie­rać decy­zje na fak­tach 15
Zmia­na i opór przed zmia­ną 12
Pra­ca Scrum Maste­ra z orga­ni­za­cją 12
Coaching, czy­li siła dobre­go pyta­nia 11
Zespo­ły roz­pro­szo­ne 10
Facy­li­ta­cja kon­flik­tu 10
Lean Chan­ge Mana­ge­ment 10
Wyce­na i moni­to­ro­wa­nie postę­pów 10
Chcesz zro­zu­mieć swo­je­go Pro­duct Owne­ra? Zostań nim na jeden dzień 9
Scrum na dużą ska­lę 7
Znaj swo­je­go roz­mów­cę — potrze­by ludzi w komu­ni­ka­cji 7
Kan­ban dla począt­ku­ją­cych 3

 

Zde­cy­do­wa­nym zwy­cięz­cą (szcze­gól­nie na MeetUp) jest dzie­ło Jur­ge­na Appe­lo — Mana­ge­ment 3.0.

Zestaw tech­nik, dzię­ki któ­rym zwin­ne zarzą­dza­nie prze­sta­je być uto­pij­ną ideą, a sta­je się zesta­wem dość pro­stych do wyko­na­nia dzia­łań. Te tech­ni­ki sto­so­wa­ne w wie­lu fir­mach od wie­lu lat i już nie raz udo­wod­ni­ły swo­ją war­tość. Jeśli chce­cie się ich nauczyć, zoba­czyć je w prak­ty­ce lub powy­mie­niać się doświad­cze­nia­mi w ich sto­so­wa­niu… to zapra­sza­my na naj­bliż­sze spo­tka­nie Gil­dii Scru­ma 13 listo­pa­da.

 

Spo­tka­cie się tam z 3 oso­ba­mi, któ­re chęt­nie podzie­lą się swo­imi doświad­cze­nia­mi w sto­so­wa­niu Mana­ge­ment 3.0.   

Na dru­gim miej­scu upla­so­wa­ła się: Retro­spek­cja, któ­ra nie nudzi, a zmie­nia.

Tym tema­tem zaj­mie­my się na spo­tka­nie 11 grud­nia. Dowie­cie się, jak obser­wo­wać zespół i dobie­rać ćwi­cze­nia tak, aby tra­fia­ły w samo sed­no pro­ble­mu. Jak je prze­pro­wa­dzać, aby anga­żo­wa­ły sza­re komór­ki do znaj­do­wa­nia tych zmian, któ­re roz­wią­zu­ją pro­ble­my i zwięk­sza­ją wydaj­ność.

Na trze­cim miej­scu: Evi­den­ce-Based Mana­ge­ment, czy­li mier­ni­ki któ­re pozwa­la­ją opie­rać decy­zje na fak­tach. To temat na sty­czeń. To co odróż­nia świet­ne orga­ni­za­cje od innych (jak moż­na prze­czy­tać w książ­ce “Good to Gre­at”) to decy­zje jakie podej­mu­ją i umie­jęt­ność sku­pie­nia na obra­nej ścież­ce. Więk­szość orga­ni­za­cji podej­mu­je decy­zje na pod­sta­wie emo­cji wywo­ła­nych poje­dyn­czy­mi infor­ma­cja­mi. EBM spra­wia, że zawsze przed ocza­mi mamy obraz cało­ści, w związ­ku z tym decy­zje któ­re podej­mu­je­my opar­te są o kom­plek­so­wy obraz sytu­acji. O fak­ty. Są lep­sze i łatwiej nam się ich trzy­mać.   

 

Sama ankie­ta poka­zu­je rów­no­mier­ne zain­te­re­so­wa­nie tema­ta­mi mięk­ki­mi np. coaching i twar­dy­mi jak EBM. Ten balan­ce jest klu­czo­wy do stwo­rze­nia wydaj­nych orga­ni­za­cji, Gil­dia z rado­ścią pomo­że się wam roz­wi­jać w obu obsza­rach.

 

War­to spoj­rzeć na wyni­ki też pod kątem mediów z któ­rych przy­szły odpo­wie­dzi. Naj­wię­cej odpo­wie­dzi przy­szło z MeetUp, zaraz za nim Face­bo­ok.

 

MeetUp 20
Face­bo­ok 19
Lin­ke­dIn 11
Twit­ter 3

 

Na MeetUp wygrał Mana­ge­ment 3.0. Na Face­bo­ok Retro­spek­cja. Kolej­ne miej­sca dla tych dwóch mediów poka­zu­ją wyraź­nie więk­sze zain­te­re­so­wa­nie tema­ta­mi twar­dy­mi na MeetUp, a mięk­ki­mi na Face­bo­oku, o dzi­wo na Lin­ke­dIn kró­lu­ją tema­ty mięk­kie. Cie­ka­wi nas jakie wnio­ski nasu­wa­ją się wam po zoba­cze­niu tego roz­ło­że­nia. Cze­ka­my na nie w komen­ta­rzach i do zoba­cze­nia na Gil­dii.

 

Chce­cie zgłę­bić powyż­sze tema­ty? Zapra­sza­my na dar­mo­we spo­tka­nia Gil­dii! Znaj­dziesz nas na MeetUp:

https://www.meetup.com/Gildia-Scrum-Masterow/#communications

 

Agent do zadań spe­cjal­nych. Pierw­szy w Pol­sce Tre­ner Pro­fes­sio­nal Scrum Deve­lo­per oraz pierw­sza kobie­ta na świe­cie z taki­mi kom­pe­ten­cja­mi!