Zakopał dziadek rzepkę w ogrodzie …

Scrum zmie­nia się co jakiś czas. Kie­dy tyl­ko tych dwóch panów o trud­nych cha­rak­te­rach (mówię oczy­wi­ście o Schwa­be­rze i Suther­lan­dzie) doga­da się, poja­wia się coś nowe­go. Jak wia­do­mo Jeff bar­dzo chce, żeby Scrum Giu­de spuchł do 400 stron, zawie­ra­jąc prak­ty­ki, wska­zów­ki i histo­rie, a Ken jest opor­ny na jakie­kol­wiek zmia­ny i naj­chęt­niej pozo­stał­by przy SG z 1998 roku. W efek­cie w Scrum Guide poja­wia­ją się tyl­ko zmia­ny naj­waż­niej­sze i na wyso­kim pozio­mie. Za co jed­ne­mu i dru­gie­mu jestem wdzięcz­na.

Czyli już nie mamy Scruma?

Nie­je­den zespół boi się, że po zmia­nach w Scrum Guide już nie będzie zgod­ny ze Scru­mem. A zna­cie jaki­kol­wiek zespół, dzia­ła­ją­cy zgod­nie z sen­sow­nym Scru­mem, któ­ry musiał­by coś zmie­nić po aktu­ali­za­cji? Bo ja też nie. Rze­czy­wi­ście, kie­dy mamy kor­po quasi-scrum (już nawet wiel­ką lite­rą nie moż­na tego pisać), to zmia­ny w Scrum Guide wywo­łu­ją cza­sem popłoch. Ale inne zespo­ły nie muszą się mar­twić .

No to zmiany – subiektywna i wybiórcza lista.

#4 — Sprint backlog zawiera elementy z Retro

To ensu­re con­ti­nu­ous impro­ve­ment, it inc­lu­des at least one high prio­ri­ty pro­cess impro­ve­ment iden­ti­fied in the pre­vio­us Retro­spec­ti­ve meeting.”

To jest kon­tro­wer­syj­ne. Co praw­da więk­szość zespo­łów któ­re znam od daw­na sto­su­je tę prak­ty­kę, jed­nak sytu­acji gdzie nie będzie to moż­li­we jest też spo­ro. To z cze­go bar­dzo się cie­szę, to poka­za­nie, że Retro jest waż­ną czę­ścią codzien­nej pra­cy.

#3 — Zmiany w Daily Scrum

The struc­tu­re of the meeting is set by the Deve­lop­ment Team and can be con­duc­ted in dif­fe­rent ways if it focu­ses on pro­gress toward the Sprint Goal.”

The Daily Scrum is an inter­nal meeting for the Deve­lop­ment Team. If others are pre­sent, the Scrum Master ensu­res that they do not disrupt the meeting.”

Tutaj cie­szy mnie to, że Daily Scrum jest pod­kre­ślo­ny jako spo­tka­nie wewnętrz­ne Zespo­łu Dewe­lo­per­skie­go. To naj­częst­szy błąd popeł­nia­ny przez zarzą­dza­ją­cych na począt­ku przy­go­dy ze Scru­mem. A to sam Zespół Dewe­lo­per­ski musi móc stwo­rzyć sobie spo­sób prze­pro­wa­dza­nia tego spo­tka­nia, i sam jest za nie odpo­wie­dzial­ny.

Boli mnie nie­ste­ty że zosta­ły 3 pyta­nia. Na szczę­ście tyl­ko jako przy­kład.

#2 — Zastosowania Scruma

To pyta­nie poja­wia się wła­ści­wie na każ­dym pro­wa­dzo­nym prze­ze mnie szko­le­niu:  Gdzie poza IT poja­wia się Scrum? Teraz sam Scrum Guide na to pyta­nie odpo­wia­da. Jed­nak nie to jest tu naj­waż­niej­sze.

W tej sek­cji poja­wił się aka­pit:

When the words “deve­lop” and “deve­lop­ment” are used in the Scrum Guide, they refer to com­plex work, such as tho­se types iden­ti­fied abo­ve.”

Bar­dzo mnie to cie­szy. Wresz­cie mamy wytłu­ma­czo­ne co to zna­czy „dewe­lo­po­wać ”, czy­li jasno widzi­my, że cho­dzi o „two­rzyć”, a nie pisać kod. Scrum jest do zasto­so­wa­nia tak­że poza two­rze­niem opro­gra­mo­wa­nia – i mówi­my rów­nież o dzia­łach nie-IT w fir­mach IT.

#1 — Zmiany w Definition of Done

During each Sprint Retro­spec­ti­ve, the Scrum Team plans ways to incre­ase pro­duct quali­ty by impro­ving work pro­ces­ses or adap­ting the defi­ni­tion of “Done”, if appro­pria­te and not in con­flict with pro­duct or orga­ni­za­tio­nal stan­dards.”

 

Co mnie tak bar­dzo ucie­szy­ło w tej zmia­nie? To, że wresz­cie sam Scrum zwra­ca uwa­gę na to, że nie żyje­my w próż­ni. Jako Zespół Dewe­lo­per­ski jeste­śmy zwy­kle czę­ścią więk­szej orga­ni­za­cji, któ­rej nie wol­no nam pomi­nąć, i któ­ra wyzna­cza stan­dar­dy, któ­rych nale­ży się trzy­mać. Zespół Dewe­lo­per­ski nie jest swo­im wła­snym wszech­świa­tem, tyl­ko ele­men­tem więk­sze­go eko­sys­te­mu.

I na koniec:

Wszyst­kim zmia­nom, już za chwi­lę, będzie­cie się mogli przyj­rzeć w naszym zak­tu­ali­zo­wa­nym Ilu­stro­wa­nym Scrum Guide!

Men­tor­ka o nie­zwy­kłej cha­ry­zmie. Jeden z naj­bar­dziej doświad­czo­nych eks­per­tów Scru­ma i pierw­szy tre­ner Sca­led Pro­fes­sio­nal Scrum w Pol­sce.