Scrum: jest lekki, łatwy do zrozumienia i trudny w implementacji.

Dla­te­go 7 listo­pa­da 2017 Jeff Suther­land i Ken Schwa­ber zde­cy­do­wa­li się poło­żyć nacisk na ela­stycz­ność i pre­cy­zję fra­me­wor­ku.

Znaj­dzie­cie tam mię­dzy inny­mi:

– Zmia­ny w Sprint Bac­klo­gu

– Zmia­ny w Daily Scrum

– Zasto­so­wa­nia Scru­ma poza IT

– Zmia­ny w Defi­ni­tion of Done

Co da Ci przeczytanie Ilustrowanego Scrum Guide’a?

  • Lep­sze zro­zu­mie­nie pod­staw fra­me­wor­ku Scrum (przy­znaj się, Scrum Guide prze­czy­ta­łeś tyl­ko raz przed szko­le­niem Pro­fes­sio­nal Scrum Foun­da­tions. W samo­cho­dzie.).
  • Narzę­dzie do pie­lę­gna­cji Scru­ma w Two­im zespo­le.
  • Przy­po­mni­nisz sobie cze­mu w ogó­le zde­cy­do­wa­łeś się na pra­ce w Scru­mie. Zawsze war­to wra­cać do korze­ni!
  • Przy­po­mnisz sobie ile pytań poja­wi­ło się przy pierw­szej lek­tu­rze. Na któ­re nie zna­la­złeś jesz­cze odpo­wie­dzi?
  • Zawsze war­to jesz­cze raz prze­czy­tać Scrum Guide!
  • Obraz­ki!

Ścią­gnij e-booka kli­ka­jąc na okład­kę poni­żej

i powiedz nam co myślisz!


Jeśli tyl­ko chcesz podziel się tym e-bookiem ze wszyst­ki­mi. Jeśli masz jakie­kol­wiek wąt­pli­wo­ści czy pyta­nia ode­zwij się do nas kontakt@brasswillow.pl