Jesteś gło­wą orga­ni­za­cji. Chcesz two­rzyć świet­ne pro­duk­ty. Scrum wyda­je się roz­sąd­nym wybo­rem.

Prze­pis wyda­je się pro­sty — Scrum Guide ma 19 stron.

Moje gra­tu­la­cje jesteś na dobrej dro­dze.  Zwróć jed­nak uwa­gę na to, że pro­sty nie ozna­cza łatwy.  

Con­ti­nue reading

Agent do zadań spe­cjal­nych. Pierw­szy w Pol­sce Tre­ner Pro­fes­sio­nal Scrum Deve­lo­per oraz pierw­sza kobie­ta na świe­cie z taki­mi kom­pe­ten­cja­mi!