Jesteś gło­wą orga­ni­za­cji. Chcesz two­rzyć świet­ne pro­duk­ty. Scrum wyda­je się roz­sąd­nym wybo­rem.

Prze­pis wyda­je się pro­sty — Scrum Guide ma 19 stron.

Moje gra­tu­la­cje jesteś na dobrej dro­dze.  Zwróć jed­nak uwa­gę na to, że pro­sty nie ozna­cza łatwy.  

Dobrą ana­lo­gią jest odchu­dza­nie. Wia­do­mo co trze­ba robić: po pierw­sze ćwi­czyć, po dru­gie jeść zdro­wo i tyl­ko do momen­tu syto­ści. Suk­ces gwa­ran­to­wa­ny. Wszy­scy to wie­my, uda­je się tyl­ko nie­któ­rym. Jak oni to robią? Bar­dzo pro­sto. Nie kom­bi­nu­ją. Sto­su­ją się do zasad, bo widzą że mają sens. To samo w przy­pad­ku trans­for­ma­cji w kie­run­ku zwin­no­ści, sto­suj się do pro­stych zasad, mimo że to trud­ne.

Kluczowe zasady tworzenia produktu:

 1. Trans­pa­ren­cja, inspek­cja i adap­ta­cja.
 2. Co sprint two­rzy­my goto­wy pro­dukt i zbie­ra­my feed­back na jego temat.
 3. Każ­dy odpo­wia­da za to, na czym się zna.
 4. Regu­lar­nie kon­tro­lu­je­my wyni­ki pra­cy a nie jej prze­bieg.
 5. Wie­my, że aby osią­gnąć suk­ces we współ­pra­cy potrzeb­ne nam będą odwa­ga, otwar­tość, sza­cu­nek, zaan­ga­żo­wa­nie i sku­pie­nie.

W wielu firmach trudno zastosować te zasady, bo:

 • trud­no prze­stać kon­tro­lo­wać, jeże­li do tej pory zawsze to robi­łeś,
 • goto­wy pro­dukt na koniec sprin­tu wyma­ga pra­cy na wie­lu war­stwach na raz,
 • zmia­na wyzna­wa­nych war­to­ści jest bar­dzo głę­bo­ką zmia­ną kul­tu­ro­wą, jed­no co moż­na o niej powie­dzieć: nie jest łatwa.

Na szczęście jest wiele firm, którym się to udaje i możemy się na nich wzorować:

 • poczy­taj­cie o pro­jek­cie Sen­ti­nel w książ­ce “Buili­ding Softwa­re in 30 days”.
 • lub o innych pro­duk­tach osią­ga­ją­cych suk­ce­sy z zasto­so­wa­niem tej meto­dy na stro­nie http://www.scrumcasestudies.com/.

Każ­de­my przed­się­bior­cy życzę z całe­go ser­ca odwa­gi do zasto­so­wa­nia tych pro­stych zasad w prak­ty­ce. Dzię­ki ite­ra­cyj­ne­mu dopiesz­cza­niu pro­duk­tu wypu­ści­cie na rynek dokład­nie to cze­go klien­ci potrze­bu­ją. Małe poraż­ki wzmoc­nią Was i pomo­gą dostar­czyć jesz­cze lep­szy pro­dukt naj­da­lej za mię­siąc. Brzmi kuszą­co?

To pro­ste jak prze­pis na cia­sto i trud­ne jak każ­da waż­na zmia­na w życiu orga­ni­za­cji.

Oto prze­pis na zasto­so­wa­nie tych zasad w prak­ty­ce. Tym razem nie dla Zespo­łu Scru­mo­we­go, ale dla orga­ni­za­cji, w któ­rej jest.  

Składniki:

 • Wła­ści­cie­la Pro­duk­tu z wizją i otwar­to­ścią na czę­stą inspek­cję i adap­ta­cję,
 • Co naj­mniej jeden, samo­or­ga­ni­zu­ją­cy się, inter­dy­scy­pli­nar­ny Zespół Dewe­lo­per­ski,
 • Scrum Master z dużym doświad­cze­niem i wie­dzą o pro­ce­sie,
 • zwin­ne śro­do­wi­sko do pra­cy.
 • kul­tu­ra wspie­ra­ją­ca war­to­ści: odwa­gę, otwar­tość, sza­cu­nek, zaan­ga­żo­wa­nie, sku­pie­nie.

Kroki:

1. Pierwszy Refinement:

W jed­nej misce pomie­szaj:

  1. wizję Wła­ści­cie­la Pro­duk­tu
  2. wie­dzę Wła­ści­cie­la Pro­dukt o potrze­bach inte­re­sa­riu­szy
  3. wie­dzę Zespo­łu Dewe­lo­per­skie­go o tym jak stwo­rzyć Przy­rost
  4. oraz emul­ga­tor: Scrum Maste­ra aby skład­ni­ki dobrze się połą­czy­ły.

Powsta­nie z tego Bac­klog Pro­duk­tu.

2. Kultura: Rozgrzej piekarnik.

Roz­pocz­nij trans­for­ma­cję kul­tu­ro­wą same­mu uży­wa­jąc war­to­ści Scru­mo­wych. Bądź przy­kła­dem. Pokaż Zespo­ło­wi Scru­mo­we­mu jak wyglą­da sto­so­wa­nie war­to­ści Scru­mo­wych w prak­ty­ce.

3. Planowanie: Nastaw piekarnik na maksymalnie 30dni.

Umów się z Zespo­łem Scru­mo­wym na to kie­dy zapre­zen­tu­ją wam pierw­sze efek­ty swo­jej pra­cy. Mak­sy­mal­nie za 30 dni. Naj­waż­niej­sze abyś posta­wił spra­wę jasno. Po tym cza­sie chcesz zoba­czyć dzia­ła­ją­cy pro­dukt.

Nie musi to być pro­dukt uży­tecz­ny, musi być uży­wal­ny np. two­rzy­cie kalen­darz: po tym sprin­cie będzie moż­na utwo­rzyć wyda­rze­nia, nie będzie moż­na ich usu­wać, doda­wać komen­ta­rzy, dodać miej­sca itd… nie wypu­ści­cie tego rynek to jasne, ale samo two­rze­nie wyda­rze­nia moż­na zoba­czyć i zebrać feed­back.

Postaw spra­wę jasno: chcesz dzia­ła­ją­cy, frag­ment pro­dukt na koniec sprin­tu i to nie pod­le­ga dys­ku­sji.

4. Ciasto wylej na żaroodporne naczynie, inne może pęknąć i zniszczyć ci piekarnik.

Zaj­mij się zapew­nie­niem im wszyst­kie­go cze­go potrze­bu­ją. Odpo­wied­nich narzę­dzi pra­cy, jak np. Inte­liJ, śro­do­wi­sko pro­duk­cyj­ne, biur­ka, kawa, papier toa­le­to­wy — wszyst­ko cze­go potrze­bu­ją, aby pra­co­wać.

5. Zostaw ciasto do wyrośnięcia w ciepłym miejscu i pod przykryciem.

Dostar­czaj im waż­nych infor­ma­cji o tym, co się dzie­je w fir­mie. Uwol­nij ich od tego, co może kon­cen­tro­wać ich uwa­gę na czymś innym niż pro­dukt i jakość np:

 • inte­re­sa­riu­sze, któ­rzy trze­ci raz dzi­siaj pyta­ją jak im idzie,
 • koniecz­ność wypeł­nia­nia irra­cjo­nal­nie dokład­nych rapor­tów godzi­no­wych,
 • pre­mia za pod­nie­sie­nie pokry­cia kodu.

6. Refinement: W tym czasie przygotuj nadzienie.  

Zaj­rzyj do Bac­klo­gu Pro­duk­tu i sprawdź czy jest aktu­al­ny i czy czy­ta­jąc go rozu­miesz jaki jest plan Zespo­łu Scru­mo­we­go na kolej­ne kro­ki. Jeże­li nie rozu­miesz poproś zespół o uak­tu­al­nie­nie go.

7. Nie otwieraj drzwi piekarnika bo ciasto opadnie i będzie zakalec.

Daj Zespo­ło­wi kre­dyt zaufa­nia na ten czas i nie spraw­dzaj czy dobrze pra­cu­ją. A co jeże­li im nie ufasz? Masz dwie opcje: wypra­co­wać zaufa­nie, albo zmie­nić zespół. Opcja “dopil­no­wać” jest nie­efek­tyw­na, to nie robot­ni­cy wyko­nu­ją­cy pro­ste zada­nia, któ­rych możesz dopil­no­wać. Robią to na czym ty się nie znasz (nawet jeśli kie­dyś byłeś dewe­lo­pe­rem) i nie poznasz w 5 min. To jak z leka­rzem, albo zaufasz, albo szu­kasz inne­go.

8. Przegląd Sprintu: Po maksymalnie 30 dniach wyciągnij ciasto z piekarnika i spróbuj.

Pod koniec sprin­tu pomóż zgro­ma­dzić inte­re­sa­riu­szy i zebrać feed­back na temat pro­duk­tu, któ­ry stwo­rzył Zespół. Bądź wspie­ra­ją­cy i szcze­ry. Tak, aby poka­zać, że im ufasz i jed­no­cze­śnie jasno posta­wić spra­wę w kwe­stii tego co zosta­ło dostar­czo­ne. Two­je uwa­gi powin­ny zna­leźć się Bac­klo­gu Pro­duk­tu.

9. Retrospekcja: Może jednak polewa czekoladowa byłaby lepsza.

Teraz kie­dy zespół ma kom­plet infor­ma­cji daj im czas na prze­my­śle­nie spo­so­bu pra­cy i wpro­wa­dze­nie popra­wek.

 

10.

Na szczę­ście w przy­pad­ku two­rze­niu opro­gra­mo­wa­nia nie musi­my zaczy­nać od począt­ku, może­my popra­wić to co mamy. Wróć do punk­tu 3.

 

Z każ­dym Sprin­tem pro­dukt będzie bar­dziej kom­plet­ny. Cały czas będzie zgod­ny z ocze­ki­wa­niem. Każ­de nie­po­ro­zu­mie­nie ujrzy świa­tło dzien­ne mak­sy­mal­nie po 30 dniach. Będą nie­spo­dzian­ki po każ­dym sprin­cie. Nie będzie nie­spo­dzian­ki po 2 latach pra­cy. Ani dobrych ani złych.

 

POWODZENIA!

Agent do zadań spe­cjal­nych. Pierw­szy w Pol­sce Tre­ner Pro­fes­sio­nal Scrum Deve­lo­per oraz pierw­sza kobie­ta na świe­cie z taki­mi kom­pe­ten­cja­mi!