Nie jeste­śmy tra­dy­cyj­ną fir­mą.

Pra­cu­je­my w Scru­mie. Jeste­śmy roz­pro­sze­ni geo­gra­ficz­nie. Współ­pra­cu­je­my z naszą kon­ku­ren­cją. Wspie­ra­my cie­ka­we ini­cja­ty­wy. Uczy­my Agi­le i sami dzia­ła­my zgod­nie z tymi zasa­da­mi.

 

1000 uczest­ni­ków kur­sów Pro­fes­sio­nal Scrum

5000 zado­wo­lo­nych uczest­ni­ków szko­leń

3 kon­ty­nen­ty

12 kra­jów

3 doświad­czo­nych tre­ne­rów

 

Nasze doświad­cze­nie roz­cią­ga się mię­dzy tech­no­lo­gią, zarzą­dza­niem, pra­ca z ludź­mi i tech­ni­ka­mi biz­ne­so­wy­mi. Razem potra­fi­my wspo­móc każ­dy obszar dzia­łal­no­ści firm i insty­tu­cji.